Klauzula informacyjna dotycząca danych znajdujących się w formularzu kontaktowym

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych ujętych w formularzu kontaktowym jest Sylwia Sławna BEAUTY & MORE z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12 / 8, 55-120 Oborniki Śląskie (dalej Beauty Island).
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu Pani/Pana z Beauty Island oraz w celu archiwizacji udostępnionych danych na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa jak również podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów w związku z realizacją obowiązków Administratora. Administrator zobowiązuje się udostępnić listę podwykonawców, którym udostępnia dane osobowe.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Nieudostępnienie ich wyklucza możliwość kontaktu przez formularz kontaktowy na stronie internetowej Beauty Island.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza obowiązujące przepisy prawa. Dane kontaktowe Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, chyba że przepis prawa stanowi inaczej.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Data aktualizacji 02.12.2019